Hvordan står det til med syddanskernes sundhed? En spørgeskemaundersøgelse sendt til 5.000 syddanskere viser, at syddanskerne ryger mindre, end de gjorde i 2021. Til gengæld drikker de lidt mere alkohol. Undersøgelsen viser også, at udviklingen i syddanskernes sundhed og trivsel stort set fortsætter i samme spor som før og under COVID-19-pandemien.

Hvordan har du det? Det spørgsmål bliver cirka 300.000 danskere fra 16 år og op stillet hvert fjerde år i Danmarks største landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om sundhed, trivsel og sygdom, som Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed og de fem regioner står bag.

Sidste store undersøgelse fandt sted i 2021, og den næste finder sted i 2025. Undtagelsesvis har Statens Institut for Folkesundhed dog gennemført en mindre midtvejsundersøgelse i 2023, hvor 25.000 danskere – heraf 5.000 bosiddende i Region Syddanmark – fik tilsendt et spørgeskema.

Nu er resultaterne af midtvejsundersøgelsen offentliggjort.

Se rapporten med alle resultaterne på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside.

Se også resultater fra tidligere undersøgelser på hjemmesiden Danskernes Sundhed.

Midtvejsresultater bekræfter de seneste års udvikling

Midtvejsundersøgelsen er gennemført, fordi 2021-undersøgelsen fandt sted under COVID-19-pandemien, hvor landet var præget af en række restriktioner og en massiv nedlukning. Statens Institut for Folkesundhed har ønsket at få en pejling på, hvordan det går med befolkningens sundhed, trivsel og sygdom, nu hvor pandemien er ovre.

På langt de fleste områder bekræfter resultaterne af midtvejsundersøgelsen de udviklingstendenser, der viste sig både før og under COVID-19-pandemien. For eksempel er andelen af syddanskere, der ryger dagligt, fortsat faldende. I 2021 svarede 15 procent af syddanskerne, at de røg dagligt, hvorimod tallet er faldet til knap 13 procent i 2023.

Den negative udvikling fra tidligere undersøgelser fortsætter desværre også på en del områder. For eksempel er andelen af syddanskere, der har et dårligt mentalt helbred, stadig stigende. I 2021 lå 17 procent af syddanskerne lavt på den mentale helbredsskala, mens tallet er steget til 18 procent i 2023. Også i forhold til svær overvægt fortsætter udviklingen i den forkerte retning. Her er andelen af syddanskere med svær overvægt steget fra 20 procent i 2021 til 22 procent i 2023.

Færre ensomme og lidt mere alkohol

På få områder afviger resultaterne fra de seneste års udvikling. Blandt andet viser midtvejsundersøgelsen, at færre føler sig ensomme i 2023 (9 procent) sammenlignet med 2021 (11 procent). Det er en positiv udvikling sammenlignet med tidligere år, og forklaringen kan være, at mange følte sig ensomme under COVID-19-pandemien.

Når det drejer sig om syddanskernes alkoholforbrug, afviger resultaterne sig også fra de seneste års udvikling. Forbruget er nemlig steget en anelse fra 2021 til 2023 efter at være faldet hvert år siden 2010. I 2021 drak 14 procent af syddanskerne mere end 10 genstande om ugen, mens tallet er steget til 16 procent i 2023. COVID-19-pandemien er igen en mulig forklaring, da syddanskernes alkoholforbrug formodentlig fik et ekstra dyk nedad i 2021 på grund af restriktionerne i forbindelse med pandemien.  

Resultaterne bruges i det forebyggende arbejde

Regionsrådsformand Bo Libergren (V) siger:   

– Selvom nogle af resultaterne er bekymrende, er det rart at få bekræftet, at resultaterne fra 2021 overordnet set ikke var unaturligt høje eller lave på grund af den usædvanlige situation med corona og nedlukning i hele landet. Vi bruger løbende resultaterne fra sundhedsundersøgelserne til at vurdere, hvor vi i samarbejde med kommunerne skal sætte ind med forebyggende arbejde, når det gælder borgernes fysiske og mentale helbred. Resultaterne fra midtvejsundersøgelsen bekræfter, at det er de rigtige områder, vi har fokus på.

Et eksempel på en indsats, som regionen samarbejder med kommunerne om, er ”ABC for mental trivsel på ungdomsuddannelserne”, som går ud på at give ungdomsuddannelserne redskaber til at forebygge mental mistrivsel. Et andet eksempel er sygehusenes systematiske spørgsmål til patienterne om rygning og deres tilbud om henvisning til rygestoprådgivning i kommunerne.

Fakta om undersøgelsen

”Hvordan har du det?” er Danmarks største landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om sundhed, trivsel og sygdom, som gennemføres hvert fjerde år på samme tid i samtlige regioner og kommuner.

Den seneste store undersøgelse er gennemført i 2021 under COVID-19-pandemien, hvor store dele af samfundet var lukket ned.

Statens Institut for Folkesundhed har gennemført en mindre midtvejsundersøgelse i 2023 for at få en pejling på udviklingstendenserne i befolkningens sundhed, trivsel og sygdom på den anden side af COVID-19-pandemien.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 10. februar til 12. maj 2023, og spørgeskemaet er på landsplan sendt til 25.000 borgere på 16 år eller derover, heraf cirka 5000 i Region Syddanmark.

Midtvejsundersøgelsen havde en samlet svarprocent på 40,8, og resultaterne opgøres på nationalt og regionalt niveau. Undersøgelsen er for lille til at kunne opgøres på kommune-niveau.

Næste gang, den ”store” spørgeskemaundersøgelse af danskernes sundhed bliver gennemført, er i februar 2025.