Datapolitik

Ekstern privatlivspolitik for Danske Digitale Medier A/S og hermed koncernforbunde selskaber

Danske Digitale Medier A/S respekterer behovet for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder deres ret til beskyttelse af personoplysninger.

Vi er en virksomhed, hvor det er naturligt for os som at prioritere datasikkerhed og fortrolighed højt. Vi behandler de personoplysninger, som vi bliver betroet, ordentligt og ansvarligt.
I denne eksterne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi behandler, når du er bruger hos os, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt deler dine personoplysninger med os.

Danske Digitale Medier A/S som dataansvarlig
Denne eksterne privatlivspolitik gælder, når vi behandler personoplysninger som dataansvarlig.

Vores juridiske oplysninger er som følger:


Danske Digitale Medier A/S
CVR-nr. 40 95 44 81
Riddergade 17
7000 Fredericia

I det følgende benytter vi betegnelserne ”Avisen”, ”vi”, ”vores” og/eller ”os” for at gøre teksten læsevenlig.


Du kan kontakte os på redaktion@avisen.nu, hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger.

Ved accept og anvendelse af vores ydelse deles dine oplysninger med de private eller juridiske personer, som du har givet samtykke til at dele oplysningerne med.

Dit samtykke kan tilbagekaldes i det omfang tilbagekaldelse er accepteret af modtageren, som du, via vores service og ydelse, har samtykket til at dele oplysningerne med.

I det omfang modtageren, f.eks. en bank, revisor eller en advokat, er forpligtet til, f.eks. lovgivningsmæssigt, at opbevare dine oplysninger i en særligt fastlagt, lovbestemt periode, er det ikke muligt at foretage tilbagekaldelse med bindende virkning for modtageren.

Danske Digitale Medier A/S som databehandler
I de tilfælde, hvor vi er databehandler, agerer vi efter instruks fra en dataansvarlig og i henhold til en databehandleraftale. I disse få tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for vores behandling.

Vi anvender ikke underleverandører på vores serverløsning. Men skulle det ske, vil vi i den forbindelse vi der blive indgået en databehandleraftale med underdatabehandleren.

Vi vil anvende Datatilsynets standarddatabehandleraftale i den sammenhæng.

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger 
Hvis du er bruger hos os eller en potentiel bruger, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med enten dig eller den virksomhed, organisation eller myndighed, du eventuelt repræsenterer eller er ansat i eller på anden måde en del af, og for at kunne yde og fakturere for vores ydelse over for vores kunder. 

Vi kan behandle en række almindelige oplysninger om dig, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, uddannelsesmæssig baggrund, professionelle oplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige led i vores levering af vores ydelse eller i vores forretningsmæssige relation. Vi kan også behandle oplysninger om finansielle forhold, i det omfang det er nødvendigt. Vi kan efter omstændighederne også behandle oplysninger som din privatadresse og dine private kontaktoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling, der afhænger af karakteren af vores ydelse, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Vi kan i visse tilfælde behandle særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4, hvis omstændighederne i den eller de sager, vi har påtaget os, nødvendiggør det. Det kan for eksempel være tilfældet i forsikrings-/erstatningssager. Dette udgør dog undtagelsen.

Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser via portaler, som for eksempel virk.dk eller tinglysningen.dk, kan det være nødvendigt at behandle dit CPR-nummer. Behandlingsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. Dette vil bero på vilkårene hos den part, som du giver adgang til dine oplysninger.

Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, behandle den data vi har modtaget hos os og til at foretage dele efter dit udtrykkelige samtykke med den part, som du har samtykket til at dele dine personoplysninger med. 

Personoplysningerne kommer fra dig selv eller den virksomhed du eventuelt repræsenterer eller er ansat hos. Personoplysningerne deles udelukkende med den part, som du eller den virksomhed du repræsenterer eller er ansat hos, giver sit samtykke til at dele personoplysningerne med.

Tilgængeliggørelse af personoplysninger via app’en, eller enhver anden platform vi måtte anvende, kan til enhver tid trækkes tilbage.

Særligt om eventuelle personoplysninger efter Hvidvaskloven
Vores arbejde kan omfatte dokumentation i henhold til Hvidvaskloven over for pengeinstitutter, advokatvirksomheder samt andre virksomheder, der har særlige pligter i henhold til Hvidvaskloven.

Vi vil behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, for eksempel navn, adresse, mailadresse mv. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter Hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores ydelse over for vores kunder samt i henhold til reglerne i Hvidvaskningsloven. Behandlingen af almindelige personoplysninger sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og behandlingen af følsomme personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g om pligt til at overholde retlige forpligtelser. 

Personoplysningerne kommer fra de berørte personer selv, via offentligt tilgængelige portaler samt via eksterne samarbejdspartnere, der f.eks. kan screene for, om en person er en politisk eksponeret person (PEP) eller en nærtstående til en PEP.

Kommunikation og meddelelser med dig
For visse kunder indsamler vi oplysninger for eksempelvis at kunne tilmelde dig nyhedsbreve, gennemføre arrangementer eller for at sende invitationer og andre oplysninger om vores serviceydelser og virksomhed samt for at oplyse om opdateringer af vores app, system, sikkerhed, nye features mv. 

Vi behandler oplysninger såsom eksempelvis dit navn, din stilling, din virksomhed og dine kontaktoplysninger. Retsgrundlaget for den behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål – for eksempel til markedsføring – vil vi altid informere dig herom og indhente dit samtykke til denne behandling. Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og vores legitime interesse i at markedsføre vores virksomhed.

Du har altid mulighed for at angive, at du ikke længere, eller fremover, ønsker at modtage e-mails eller andre oplysninger fra os.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside, via vores app eller på e-mail, behandler vi dit navn, din e-mailadresse, din virksomhed, din organisation, din stilling, fotomateriale og dine interesseområder. Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vores app og hjemmeside
Du skal afgive visse personoplysninger for at kunne anvende visse af vores hjemmesides eller vores apps funktioner. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion eller gøre brug af vores ydelse via vores platforme. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Vi anvender cookies på hjemmesiden.

Videregivelse af personoplysninger
Vi kan overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører. 
Vores samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vores vegne og i overensstemmelse med vores udtrykkelige instruks.

Vi kan videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan f.eks. være til politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder, domstole, voldgiftsretter, revisorer, advokatvirksomheder, og eksterne samarbejdspartnere. 

Tredjelande
Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Behandlingssikkerhed
Vi har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende højt sikkerhedsniveau. Vi har en række interne sikkerhedsprocedurer og politikker. Vi gør vores bedste for at passe på dine personoplysninger og for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du undtagelsesvis, uanset årsagen, har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, f.eks. sikker e-mail eller kodebeskyttelse af vedhæftede filer.

Opbevaring og sletning
Personoplysninger, som vi har indhentet efter Hvidvaskloven eller som led i eventuel afregning for vores services mv., opbevares i fem år efter kundeforholdets ophør, eller så længe opbevaring er påkrævet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, hvorefter de slettes. Andre oplysninger slettes 30 dage efter modtagelsen, medmindre saglige grunde taler for længere tids opbevaring eller så længe du er bruger af vores ydelse og services. Vi har pligt til at sikre, at de oplysninger, som vi indsamler og som stadig er relevante for en transaktion, løbende holdes opdaterede, og vi vil med mellemrum, så længe du er bruger af vores ydelse, kontakte dig med henblik på ajourføring.

Dine rettigheder
Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, ret til berigtigelse af dine personoplysninger, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, ret til at anmode om, at vi sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, under visse omstændigheder ret til at anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig og ret til, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Der kan være betingelser eller begrænsninger for dine rettigheder.

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte os. Henvendelser vedrørende dine rettigheder sker via app’en, pr. mail eller telefon. Sker henvendelsen på anden vis, skal du give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og besvare din henvendelse. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Klage
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. 

Du kan også indgive en klage til: 
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Ændringer af privatlivspolitikken
Der kan opstå et behov for at opdatere denne eksterne privatlivspolitik og vi sikrer løbende, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principperne for retmæssig behandling af personoplysninger.  

Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til vores privatlivspolitik, kan du rette henvendelse til os på redaktion@avisen.nu.