skilt med lys politi station lyst

Christiansborg
Johnny Thomsen