Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til Kolding Byråd. Der skal vælges 25 medlemmer til Byrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Afstemning

Afstemningen foregår i tidsrummet kl. 08.00 til kl. 20.00 på 15 afstemningssteder. Afstemningsstederne offentliggøres på Kolding Kommunes hjemmeside på www.kolding.dk/valg. Alle stemmeberettigede borgere vil i ugen op til valget modtage et valgkort med posten, hvorpå det fremgår, hvilket afstemningssted man skal møde op på for at afgive sin stemme.

Valgret

Enhver borger i Kolding Kommune har ret til at afgive sin stemme til kommunalvalget, hvis borgeren på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og herudover enten:

 • Har dansk indfødsret
 • Er herboende statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union
 • Er statsborger i Island eller Norge
 • Er britisk statsborger og er bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har 
  haft fast bopæl i Danmark
 • Uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Herboende EU-diplomater kan fra den 1.august 2021 til den 1.oktober 2021 ved henvendelse til Borgerservice søge om optagelse på valglisten, som giver mulighed for at stemme til kommunalvalget.

Ikke-bopælsregistrerede EU-borgere kan fra den 16. august 2021 til den 19. oktober 2021 ved henvendelse til Borgerservice søge om optagelse på valglisten, som giver mulighed for at stemme til kommunalvalget.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Vær opmærksom på, at for at stemme til kommunalvalget SKAL man have adresse i Kolding senest den 9. november 2021. Anmeldes der flytning til Kolding Kommune herefter og frem til den 16.november 2021, kan man ikke stemme til kommunalvalget i Kolding Kommune.


Hvem kan opstille som kandidat?

Enhver borger, som senest fredag d.1. oktober 2021 har valgret til Byrådet, kan stille op som kandidat til Byrådet, hvis borgeren senest fredag den 1. oktober 2021 opfylder valgretsbetingelserne – bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt kl. 12.00 mandag den 4. oktober 2021.

Kandidatlister og valg-/listeforbund

Partier/lister, der ønsker at stille op til valget, skal indlevere en kandidatliste. Til kandidatlister skal partier/lister anvende den officielle formular fra Indenrigs- og Boligministeriet. Ligeledes skal der ved anmeldelse af valgforbund og listeforbund anvendes en officiel formular fra Indenrigs- og Boligministeriet. Kandidatliste til udfyldelse og formular om valg-/listeforbund til udfyldelse kan rekvireres ved henvendelse til:

Kolding Kommune, Byrådssekretariatet
Akseltorv 1, 3. sal
6000 Kolding
Tlf. 7979 2020
E-mail: central@kolding.dk.

Kandidatliste uden stillere

Partier/lister, der opnåede repræsentation ved seneste valg og stadig 9 uger før valgdagen (14.september 2021) er repræsenteret i Kolding Byråd, kan ansøge Valgbestyrelsen om fritagelse for kravet om stillere. 
Valgbestyrelsen skal senest den 21. september meddele partiet/listen, om der kan fritages for kravet om stillere. Partier/lister, der fritages for krav om stillere, kan aflevere deres kandidatliste ved fremmøde på ovenstående adresse i perioden 31. august 2021 til den 14. september 2021 kl. 12.

Kandidatliste med stillere

Opfylder partiet/listen ikke betingelserne for fritagelse om stillere, skal kandidatlisten udfyldes med mindst 25 og højest 50 stillere. For at kunne være stiller skal du opfylde samme betingelser, som hvis du stiller op til Byrådet som kandidat – jf. ovenstående. Kandidatlister med stillere kan afleveres ved fremmøde på ovenstående adresse i perioden 14. september 2021 til den 28. september 2021 kl. 12.

Valgforbund og Listeforbund

Anmeldelse om valgforbund og listeforbund skal være indleveret ved fremmøde på ovenstående adresse senest mandag den 4. oktober 2021 kl.12.00.

Der kan ikke dispenseres for disse frister.

Sådan kan du brevstemme

Du kan brevstemme til byrådsvalget i enhver kommune i landet i perioden tirsdag, den 5. oktober 2021 til fredag den 12. november 2021 kl. 16.00. I slutningen af september vil det blive annonceret, hvor og hvornår du kan brevstemme i Kolding Kommune, samt hvad du skal gøre, hvis du grundet sygdom eller manglende førlighed vil ansøge om at kunne stemme hjemme eller ønsker at afgive din stemme på et andet valgsted, end du er tilknyttet på valglisten.