Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har her til aften indgået forlig om Region Syddanmarks 2023-budget. I en udfordret tid har partierne lagt vægt på at understøtte stabil drift, og samtidig gør regionens sunde økonomi det muligt, at finde ekstra penge til nye initiativer til næste år.

Sundhedsvæsenet står i en historisk svær situation som følge af blandt andet corona, lange ventelister og manglen på arbejdskraft. For at styrke rekruttering og fastholdelse afsatte regionsrådet i januar 2022 70 mio. kr. til strategisk, lokal løndannelse på de mest vagttunge områder.

Med budgetaftalen sikres der tryghed om sygehusenes driftsrammer og de stigende udgifter på praksisområdet, og tilskudsmedicin dækkes. Samtidig prioriterer politikerne en række nye initiativer, herunder initiativer til samlet set 35 mio. kr., hvoraf de fem mio. kr. er finansieret af besparelser på administration.

– Jeg er glad for, at vi endnu engang kan lande et bredt forlig. Vi er udfordrede på en lang række fronter. Derfor er det ekstra vigtigt, at der i regionsrådet er enighed om den retning, vi skal i, og at der har været et stort fokus på at sikre rammerne for stabil drift, samtidig med at der er plads til nye initiativer, siger Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V).

Bredt forlig – flertal bag forlig

Bag forliget om næste års budget står Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Samlet set står 39 af regionsrådets 41 medlemmer bag forliget. Enhedslistens to medlemmer er ikke med i forliget.

En af de mest synlige konsekvenser af den historisk udfordrende situation er for lange ventetider på de syddanske sygehuse. Regionsrådet har allerede truffet en lang række beslutninger, der giver sygehusene de bedst mulige betingelser for at nedbringe ventetiderne. Regionsrådet vil følge området nøje og løbende vurdere, om der er behov for at videreføre relevante initiativer og sætte nye i værk for at nedbringe ventetiden.

Stephanie Lose siger:

– Vi skal hele tiden arbejde med at sikre, at sygehusene er gode og attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne har lyst til at arbejde og tage sig godt af patienterne. Medarbejdersituationen er historisk udfordret, og forligspartierne er derfor enige om at nedsætte et politisk udvalg, der skal sætte fokus på sammenhængen og overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv. Desuden afsætter vi permanent 7,5 mio. kr. årligt til at understøtte trivslen på regionens arbejdspladser og prioriterer midler til at understøtte en række andre indsatser relateret til trivsel og arbejdsmiljø.

Penge til ekstra ambulance og akutbiler

Regionsrådet har de seneste år løbende styrket det præhospitale område med flere ambulancer, akutbiler, liggende sygetransporter og stationer. For yderligere at styrke beredskabet er aftalepartierne enige om at indsætte en ekstra ambulance i dagtid i Vejle, at indsætte en døgndækkende akutbil nord eller vest for Haderslev samt at indsætte en akutbil i dagtid i Odense SØ.

Nye initiativer inden for psykiatrien

Regionsrådet har vedtaget en ambitiøs, fuldt finansieret psykiatriplan, der er ved at blive implementeret. Forligsparterne er enige om nye initiativer inden for psykiatrien, som skal ses i sammenhæng med psykiatriplanen, den kommende nationale 10-års-plan for psykiatrien og en igangværende proces med at sikre en fremtidssikret model for indretning af børne- og ungepsykiatrien. Til de nye initiativer er der samlet set afsat omkring otte mio. kr. årligt fra 2023.

Målrettet klimaindsats på indkøbsområdet

Regionsrådet har besluttet, at regionens samlede udledning af CO2 skal reduceres med mindst 35 procent frem mod 2030. Forbrug af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlæg står for op mod 90 procent af regionens samlede klimaaftryk. Aftalepartierne er derfor enige om en målrettet klimaindsats på indkøbsområdet, blandt andet ved at spare mindre på området og ved at styrke arbejdet med data og dokumentation.

Formel vedtagelse 26. september

Region Syddanmarks budget for 2023 vedtages formelt på regionsrådsmødet mandag den 26. september 2022.

Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2023 på i alt 28,9 mia. kr. For de penge leverer cirka 26.900 fuldtidsmedarbejdere sundheds-, psykiatri- og socialydelser til de 1,2 mio. syddanskere og arbejder med at styrke den regionale udvikling.

Link til budget-aftale